Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

 • I Postanowienia ogólne

§ 1.Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 862),
 • ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; z późn. zm.), niniejszego Statutu.

§ 2.Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mielnik.§ 3.Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną.§ 4.Biblioteka jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury Gminy Mielnik pod nr 2 z dnia 3 lipca 1995r.§ 5.Siedziba biblioteki mieści się w Mielniku przy ul. Zaszkolnej 1, a obszarem jej działania jest Gmina Mielnik.§ 6.Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Mielnik.§ 7.Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.§ 8.Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

 • II Cele i zadania biblioteki

§ 9.Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury.§ 10.Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
 • organizację form pracy z czytelnikiem, służącą popularyzacji książki i czytelnictwa oraz sztuki, nauki i upowszechniania dorobku kulturalnego Gminy Mielnik,
 • organizację czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
 • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych,
 • współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu,
 • zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 11.Biblioteka może podejmować również inne działania, wynikające z potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 • III Organizacja, zarządzanie biblioteką

§ 12.

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor , który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz j jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mielnik na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

§ 13.Pracowników działalności podstawowej , administracji oraz obsługi zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki, informując o swym zamiarze Wójta Gminy Mielnik.§ 14.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 2. Wynagrodzenia pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15.

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zasady i warunku korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 16.Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres zadań określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w obowiązujących przepisach.§ 17.Przy Bibliotece mogą działać Stowarzyszenia lub Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.———————————————-

 • IV Gospodarka finansowa biblioteki

§ 18.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 19.

 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.
 2. Wysokość dotacji dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego i złożonego przez Dyrektora Biblioteki w terminie ustalonym przez organizatora.

§ 20.

 1. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty za :
  • usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
  • uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
  • wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji
  • wydawnictwa własne.

§ 21.Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdanie finansowe dla organizatora zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

 • IV Postanowienia końcowe

§ 22.Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdanie finansowe dla organizatora zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.§ 23.Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdanie finansowe dla organizatora zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.