Ekslibris Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku, ogłasza konkurs plastyczny na ekslibris Biblioteki.

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Mielnika i okolic oraz inne osoby zainteresowane.
3. Celem konkursu jest promocja miasta, biblioteki i czytelnictwa.
4. Prace powinny dotyczyć tematu konkursu EKSLIBRIS Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku. Każda praca powinna zawierać :
– napis „ekslibris”
– nazwę Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku lub skrót nazwy biblioteki (GBP w Mielniku)
– element, który jednoznacznie kojarzyć się z naszym miastem czy też GBP w Mielniku, książką i promocją czytelnictwa.
5. Projekty ekslibrisu mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej.
6. Dopuszcza się wykonanie ekslibrisu przy użyciu techniki komputerowej, ale bez użycia gotowych klipartów.
7. Na konkurs należy składać oryginalne projekty lub dobrej jakości wydruki komputerowe z elektronicznego projektu o formacie A-6.
8. Jeden autor może nadesłać do 3 prac, sygnowanych własnoręcznym podpisem. Oceniane będą tylko prace indywidualne.
9. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko, dokładny adres autora oraz szkoły, do której uczęszcza. Prosimy o podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
10. Wszystkie nadesłane ekslibrisy nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie GBP w Mielniku praw autorskich do wykorzystania projektów do publikacji wydawniczej i wystawienniczej w przyszłości.
11. Ostateczny termin składania lub nadsyłania prac upływa 15.09. 2009 r.
12. Projekty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku 17-307 Mielnik ul. Zaszkolna 1 , z dopiskiem „KONKURS – EKSLIBRIS”.
13. Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury, a będzie się kierowało następującymi kryteriami:
– czytelnością znaku własnościowego,
– trafnym doborem treści,
– estetyką wykonania.
14. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2009 r. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.biblioteka.mielnik.com.pl
15. Organizatorzy przewidują cenne nagrody dla zwycięzców konkursu.
16. Nagrodzone i najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie w GBP w Mielniku (październik 2009).