„Kartka urodzinowa na 70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku” – Regulamin konkursu plastycznego

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja czytelnictwa,
 • Promowanie czytelnictwa, jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu,
 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
 • Rozbudzenie aktywności czytelniczej,
 • Promocja działalności Bibliotek Szkolnych i Publicznych w środowisku lokalnym.

REGULAMIN KONKURSU:

§1. Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku.

§2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 29 października, a kończy się 28 listopada 2019r.
Przewidywane rozdanie nagród nastąpi 6 grudnia 2019r.

§3. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Biblioteki w wieku przedszkolnym i uczniów Szkoły Podstawowej.
 3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A5 lub A6.
 4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 5. Technika wykonania prac jest dowolna.
 6. Tematem prac jest wykonanie kartki urodzinowej na 70 urodziny Biblioteki.
 7. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
 8. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 9. Do każdej zgłaszanej do Konkursu pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia do konkursu stanowiącą załącznik nr 1.
 10. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 11. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

§4. Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Podpisane prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu do 28 listopada 2019 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku, ul. Zaszkolna 1 w godzinach pracy biblioteki.
 2. Prace przyniesione po terminie nie będą oceniane.
 3. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§5. Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora konkursu do 3 grudnia 2019r. wyłoni zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:
  – Dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6,
  – Uczniowie klas I –III Szkoły Podstawowej,
  – Uczniowie klas IV –VIII Szkoły Podstawowej.
 2. Prace niespełniające warunków regulaminowych zostaną odrzucone przez Komisję.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne.
 4. Laureaci miejsc I, II, III konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
 6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora Konkursu. 7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród drogą telefoniczną.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie GBP w Mielniku, ul. Zaszkolna 1 oraz na stronie internetowej biblioteki: https://biblioteka.mielnik.com.pl/
 2. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać osobiście w GBP w Mielniku lub pod numerem telefonu 85 65 77 015

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mielniku
Irena Wysocka

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego