Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

§ 1.

Regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku (zwanej dalej Biblioteką) oraz czytelni Biblioteki.


§ 2.

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają osoby zainteresowane, zwane dalej czytelnikami, na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu .


§ 3.

 1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 2. a) osoby nie mające stałego zameldowania na terenie gminy Mielnik przy wypożyczeniu książki obowiązani są wpłacić kaucję w wysokości nie mniejszej niż 2-krotna jej wartość lub pozostawić dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający tożsamość, b) kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu książki.

§ 4.

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Biblioteki obowiązana jest dokonać zapisu do Biblioteki.
 2. Zapisu dokonuje bibliotekarz w „zobowiązaniu” na podstawie dowodu tożsamości i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Za niepełnoletnich wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Zobowiązanie biblioteczne zawiera: imię i nazwisko czytelnika, imię ojca, zawód, data urodzenia, adres kontaktowy, PESEL lub nr dow. osob., nazwa szkoły.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.
 6. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883).
 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

Zasady wypożyczania książek.

§ 5.

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z biblioteki 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni).
 2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do biblioteki z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia do 14 dni, o ile nie ma na te książki zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. 1.
 4. Jeżeli książki o charakterze naukowym, której potrzebuje czytelnik nie ma w zbiorach Biblioteki, Biblioteka sprowadzi ją w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W tej sytuacji czytelnik może korzystać z książki wyłącznie na miejscu w czytelni, a nadto musi ponieść koszty jej sprowadzenia.
 5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz książek o charakterze naukowym, zastrzeżonym przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w bibliotece.
 6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnej bibliotekarki, której zwraca również wypożyczone książki.
 7. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
 8. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad termin określony w § 5 pkt. 1 Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książki. Czytelnik pokrywa koszty wszelkich upomnień.
 9. Na sumy wpłacone za upomnienia bibliotekarz wydaje pokwitowanie.
 10. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 11. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska czytelników uchylających się od zwrotu książek.

Odszkodowania za zagubione, zniszczone lub uszkodzone książki.

§ 6.

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Uszkodzenia książek powinny być odnotowane na karcie książki.
3. Za szkody wynikłe z zgubienia , uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik tj.:
a) Za zgubioną książkę pobiera się aktualną rynkową wartość książki, lub po uzgodnieniu z kierownikiem – inną przydatną bibliotece książkę,
b) Wysokość odszkodowania za książkę ustala dyżurująca bibliotekarka, pobiera aktualną wartość rynkową w zależności od stopnia jej uszkodzenia i kosztu naprawy,
c) Do całości odszkodowania włącza się koszt oprawy (aktualny) introligatorskiej, jeśli książka taką oprawę posiadała.
4. Jeżeli po zgubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego wpłaca aktualną wartość całości dzieła lub za zgodą kierownika, może zakupić inną książkę nie mniejszej wartości, przydatna dla biblioteki.

Prawo i warunki korzystania z czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku. Zasady ogólne.

§ 7.

 1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy zainteresowania.
 2. Zgłaszający się składa u dyżurnego bibliotekarza legitymację lub inny dokument tożsamości ważny w danym okresie.
 3. Wierzchnie okrycie oraz teczkę/torebkę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni obowiązuje cisza, nie wolno palić papierosów ani spożywać posiłków.

Korzystanie z księgozbioru podręcznego.

§ 8.

1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz księgozbioru ogólnego.
2. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
3. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
4. Książki wybrane z księgozbioru podręcznego czytelnik oddaje bibliotekarzowi.
5. Z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się książek na zewnątrz Biblioteki.
6. Jeżeli czytelnik chce wypożyczyć do domu książkę otrzymaną w czytelni, to po uzgodnieniu z kierownikiem Biblioteki pozycja ta zostaje przekazana do wypożyczalni, gdzie wypożycza ją zgodnie z obowiązującym regulaminem.
7. Nie wypożycza się do domu książek sprowadzonych z innych bibliotek.
8. Z czasopism bieżących czytelnik korzysta w czytelni a numery wcześniejsze udostępniane są na zewnątrz.. Termin zwrotu czasopism nie może przekroczyć dwóch tygodni od dnia ich wypożyczenia.
9. Przed opuszczeniem czytelni czytelnik oddaje książki i otrzymuje dokument wymieniony w § 7 ust. 2.

Skargi czytelników.

§ 9.

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki i wykorzystania zbiorów czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

Przepisy końcowe.

§ 10.

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik GPB. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Mielnik.
2. Niniejszy regulamin wprowadzony został w życie Zarządzeniem Nr 1/08 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 3 stycznia 2008 r.