Zarządzenie

Zarządzenie nr 3/2010 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia (WIGILIA) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku.

Na podstawie art. 130 § 2 i art. 150 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2010r. (Wigilia) dodatkowym dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 25 grudnia (sobota ? Boże Narodzenie), który zgodnie z rozkładem czasu pracy GBP w pięciodniowym tygodniu pracy jest dniem wolnym.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia oraz zamieszczenie zarządzenie na stronie internetowej Biblioteki oraz tablicach informacyjnych w GBP.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.