Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/146/17
Rady Gminy Mielnik
z dnia 10 lipca 2017r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELNIKU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku zwana dalej Biblioteką, działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642; z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862);
 3. ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; z późn. zm.);
 4. niniejszego Statutu.

§ 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Mielnik.

§ 3. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, posiadającą osobowość prawną.

§ 4. Biblioteka jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury Gminy Mielnik pod nr 2 dnia 3 lipca 1995 r.

§ 5. Siedziba Biblioteki mieści się w Mielniku przy ul. Zaszkolnej 1, a obszarem jej działania jest Gmina Mielnik.

§ 6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Mielnik.

§ 7. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§ 8. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki

§ 9. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury.

§ 10. Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych;
 2. prowadzenie działalności wydawniczej;
 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
 4. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej,
 5. udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
 6. organizację form pracy z czytelnikiem, służącą popularyzacji książki i czytelnictwa oraz sztuki, nauki i upowszechniania dorobku kulturalnego Gminy Mielnik;
 7. organizację czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym;
 8. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych;
  współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu, zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
 9. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 11. Biblioteka może podejmować również inne działania, wynikające z potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 12.

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz j jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Mielnik na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

§ 13. Pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki, informując o swym zamiarze Wójta Gminy Mielnik.

§ 14.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 2. Wynagrodzenie pracowników biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15.

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 16. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres zadań określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
§ 17. Przy Bibliotece mogą działać Stowarzyszenia lub Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 18.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystywania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 19.

 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowej, dotacji celowych, wpływów z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, oraz innych źródeł.
 2. Wysokość dotacji dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego i złożonego przez Dyrektora Biblioteki w terminie ustalonym przez organizatora.

§ 20.

 1. Usługi biblioteczne są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty za:
  – usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia między biblioteczne,
  – niezwrócone w terminie materiały biblioteczne,
  – uszkodzone lub zniszczone materiały biblioteczne,
  – wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji
  – wydawnictwa własne.

§ 21. Biblioteka sporządza półroczne i roczne sprawozdanie finansowe dla organizatora zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 22. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

UZASADNIENIE

Aktualnie obowiązujący statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mielnik w roku 2002. Upływ czasu i zmieniające się przepisy prawa spowodowały, że część regulacji zawartych w statucie jest już nieaktualna. Dla przejrzystości dokumentu proponuje się zamiast przyjmowania zmian do istniejącego statutu, przyjęcie nowego.
Zakres zmian w stosunku do obowiązującego statutu obejmuje:

 • przeredagowanie zapisów dotyczących celów i zadań biblioteki,
 • przeredagowanie zapisu odnośnie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności biblioteki.